Piotr Kuchci?ski

Architekt. Po uko?czeniu z wyró??nieniem studiów IAPP Politechniki Pozna?skiej wspó?pracowa? z jednym z pozna?skich biur architektonicznych, przygotowuj?c projekty urbanistyczne, koncepcje osiedli mieszkaniowych oraz budynków u??yteczno?ci publicznej. Indywidualnie projektuje domy jednorodzinne i wn?trza. Zajmowa? si? równie?? projektowaniem graficznym oraz ilustracj? ksi???kow?.

 

Jednak najwi?ksz? pasj? Piotra Kuchci?skiego jest dizajn. Ma na swoim koncie ponad 35 wdro??e? ca?ych rodzin mebli biurowych, mieszkaniowych, tapicerowanych, ci?gle ciesz?cych si? dobrymi wynikami sprzeda??y. Od 2000 roku wspó?pracuje z najwi?kszymi polskimi producentami mebli, stawiaj?cymi na wysoki poziom wzornictwa. Oprócz samego projektowania udziela tak??e konsultacji w zakresie zarz?dzania dizajnem, aran??acji wn?trz, projektowania ekspozycji targowych, reklam i wydawnictw. Jego wk?ad w histori? polskiego dizajnu zosta? doceniony przez Instytut Wzornictwa Przemys?owego, który przyzna? mu zaszczytny tytu? Designera Roku 2012.

 

Meble autorstwa Piotra Kuchci?skiego by?y prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Najwa??niejsze z nich to: MADE IN POLAND 2007 Berlin Kunstgewerbemuseum, DESIGN-POLSKIE DROGI 2007 Warszawa Galeria Artinfo.pl, DOM POLSKI 2007 ?ÓD? DESIGN, FACES OF POLISH DESIGN 2010 Praga Narodni Galerie, DESIGN IN POLAND - TRANSITION TO MODERNITY 2011 Genewa, POLISH DESIGN. DESIGN FROM WIELKOPOLSKA 2012 Mediolan.