WARUNKI GWARANCJI

Postanowienia ogólne:

- producent udziela gwarancji na 24 miesi?ce od daty sprzeda??y mebli;

 1. - w przypadku ma?ych usterek naprawa nast?puje w domu kupuj?cego;
 2. - je?li naprawa nie jest mo??liwa w domu kupuj?cego usuni?cie usterek nast?puje w fabryce;

 3. - producent zapewnia dobr? jako?? i w?a?ciwe funkcjonowanie mebla przy zachowaniu prawid?owych zasad u??ytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 12 miesi?cy od daty sprzeda??y (dnia wydania);
 4. - celem sprawdzenia jako?ci, meble powinny by? rozpakowane przez sprzedawc?, okazane kupuj?cemu  w celu udowodnienia zgodno?ci towaru z umow?;
 5. - na meblach mog? wyst?powa? odcienie zabarwienia w zale??no?ci od k?ta padania o?wietlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wad? podlegaj?c? reklamacji;
 6. - w przypadku domawiania towaru, nale??y liczy? si? z tym, ??e wybarwienie mo??e ró??ni? si? nieznacznie odcieniem;
 7. - niezgodno?? towaru z umow? powinna by? zg?oszona w ci?gu 1 tygodnia od momentu jej zauwa??enia do punktu zakupu mebli;
 8. - sprzedawca przed zg?oszeniem reklamacji gwarantowi powinien we w?asnym zakresie dokona? ogl?dzin towaru. Wymagane jest pisemne zg?oszenie reklamacji (liczy si? data stempla pocztowego oraz potwierdzenie daty z nadania faksu);
 9. - w przypadku gdy sprzedawca nie za?atwia reklamacji natychmiast jest zobowi?zany potwierdzi? jej przyj?cie na pi?mie;
 10. - gwarant w terminie 14 dni od dnia przyj?cia zg?oszenia reklamacyjnego zawiadomi kupuj?cego, ??e z?o??ona reklamacja jest lub nie jest zasadna lub zg?osi si? do kupuj?cego w celu ogl?dzin i ewentualnego ustalenia sposobu i terminu za?atwienia reklamacji;
 11. - w przypadku nieuzasadnionego zg?oszenia reklamacji kupuj?cy zobowi?zany jest do pokrycia kosztów poniesionych w zwi?zku z przyjazdem serwisu;
 12. - odebranie karty gwarancyjnej przez kupuj?cego przy zakupie mebli jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilo?ciowego i jako?ciowego i nie stwierdzeniem uszkodze? lub braków zewn?trznych.

 

Kupuj?cy, którego reklamacja jest zasadna mo??e domaga? si?:

 1. - aby sprzedawca usun?? wady mebla lub dostarczy? meble wolne od wad na w?asny koszt do miejsca wskazanego na gwarancji lub do miejsca, w którym nast?pi?o wydanie mebla;
 2. - kupuj?cy ma mo??liwo?? skorzystania z wymiany towaru na nowy, wolny od wad, po wcze?niejszym przeprowadzeniu czterech istotnych i udokumentowanych napraw mebla (po wymianie towaru na nowy, termin gwarancji nie b?dzie bieg? od nowa);
 3. - w przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usuni?cie spowodowa?oby obni??enie jako?ci mebla, za?atwienie reklamacji mo??e nast?pi? za zgod? kupuj?cego przez obni??enie ceny mebla.