WARUNKI GWARANCJI

Postanowienia ogólne:

- producent udziela gwarancji na 24 miesiące od daty sprzedaży mebli;

 1. - w przypadku małych usterek naprawa następuje w domu kupującego;
 2. - jeśli naprawa nie jest możliwa w domu kupującego usunięcie usterek następuje w fabryce;

 3. - producent zapewnia dobrą jakość i właściwe funkcjonowanie mebla przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży (dnia wydania);
 4. - celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez sprzedawcę, okazane kupującemu  w celu udowodnienia zgodności towaru z umową;
 5. - na meblach mogą występować odcienie zabarwienia w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wadą podlegającą reklamacji;
 6. - w przypadku domawiania towaru, należy liczyć się z tym, że wybarwienie może różnić się nieznacznie odcieniem;
 7. - niezgodność towaru z umową powinna być zgłoszona w ciągu 1 tygodnia od momentu jej zauważenia do punktu zakupu mebli;
 8. - sprzedawca przed zgłoszeniem reklamacji gwarantowi powinien we własnym zakresie dokonać oględzin towaru. Wymagane jest pisemne zgłoszenie reklamacji (liczy się data stempla pocztowego oraz potwierdzenie daty z nadania faksu);
 9. - w przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie;
 10. - gwarant w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi kupującego, że złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna lub zgłosi się do kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu i terminu załatwienia reklamacji;
 11. - w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z przyjazdem serwisu;
 12. - odebranie karty gwarancyjnej przez kupującego przy zakupie mebli jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego i nie stwierdzeniem uszkodzeń lub braków zewnętrznych.

 

Kupujący, którego reklamacja jest zasadna może domagać się:

 1. - aby sprzedawca usunął wady mebla lub dostarczył meble wolne od wad na własny koszt do miejsca wskazanego na gwarancji lub do miejsca, w którym nastąpiło wydanie mebla;
 2. - kupujący ma możliwość skorzystania z wymiany towaru na nowy, wolny od wad, po wcześniejszym przeprowadzeniu czterech istotnych i udokumentowanych napraw mebla (po wymianie towaru na nowy, termin gwarancji nie będzie biegł od nowa);
 3. - w przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą kupującego przez obniżenie ceny mebla.