Regulamin Sklepu

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin okre?la ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? i sprzeda??y prowadzonej za po?rednictwem Sklepu Internetowego www.dller.pl przez Dller Tomasz Wo??niak z siedzib? ul. Lotnicza 90, 26-001 Mas?ów Pierwszy.

2. Kontakt z Us?ugodawc? odbywa si? poprzez:

a. adres poczty elektronicznej info@dller.com;

b. telefonicznie pod numerem +48 413110500;

c. fax pod numerem 413110500.

3.  Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dost?pny w witrynie internetowej http://www.dller.pl, w sposób umo??liwiaj?cy U??ytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre?ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no?niku w ka??dej chwili.

 

II. Definicje

U??yte w Regulaminie poj?cia oznaczaj?:

1. Dni robocze – s? to dni od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b?d?c? osob? prawn?, której przepisy szczególne przyznaj? zdolno?? prawn?, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi cz??? Sklepu Internetowego, za pomoc? którego Klient mo??e dokonywa? okre?lonych dzia?a? w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynno??, polegaj?ca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udost?pnionego przez Sprzedawc? na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za po?rednictwem których Klient mo??e w szczególno?ci sk?ada? Zamówienia;

8. Sprzedawca - Tomasz Wo??niak prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Dller Tomasz Wo??niak w Mas?owie Pierwszym wpisan? do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Dller Tomasz Wo??niak, ul. Lotnicza 90, 26-001 Mas?ów Pierwszy, NIP: 6571232818 , REGON: 290724760;

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dost?pny przy ka??dym z prezentowanych produktów;

10. Cena – cena Towaru wraz z obowi?zuj?cym podatkiem od towarów i us?ug (VAT) nie uwzgl?dniaj?ca kosztów dostawy Towaru.

11. Umowa sprzeda??y – umowa sprzeda??y Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi?dzy Sprzedawc? a Klientem;

12. Us?ugi – us?ugi ?wiadczone przez Sprzedawc? na rzecz Klientów drog? elektroniczn? w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

14. Ustawa o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

15. Zamówienie – o?wiadczenie woli Klienta, zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy sprzeda??y, okre?laj?ce w szczególno?ci rodzaj i liczb? Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest mo??liwe pod warunkiem spe?nienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych:

a. komputer z dost?pem do Internetu,
b. dost?p do poczty elektronicznej,
c. przegl?darka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d. w??czenie w przegl?darce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza ka??d? czynno?? Klienta, która prowadzi do zapoznania si? przez niego z tre?ciami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowi?zany jest w szczególno?ci do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania tre?ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre?ci propaguj?cych przemoc, znies?awiaj?cych lub naruszaj?cych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zak?ócaj?cy jego funkcjonowania, w szczególno?ci poprzez u??ycie okre?lonego oprogramowania lub urz?dze?,
c. niepodejmowania dzia?a? takich jak: rozsy?anie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuci???liwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich tre?ci zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie w?asnego u??ytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowi?zuj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak??e z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Opisy, zdj?cia i ceny Towarów

1. Wszelkie informacje dotycz?ce Towarów, w tym w szczególno?ci katalogi, foldery, broszury, inne materia?y informacyjne lub reklamowe, a tak??e informacje zamieszczone na stronie Sklepu przez Sprzedawc?, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowi? oferty w rozumieniu przepisów prawa, a s? wy??cznie zaproszeniem do sk?adania ofert przez Klientów. Klient dokonuj?c wype?nienia Zamówienia za pomoc? narz?dzi dost?pnych na stronie internetowej Sklepu sk?ada ofert? kupna okre?lonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Kolory  wy?wietlanych na ekranie monitora zdj?? Towarów mog? ró??ni? si? nieznacznie od rzeczywistych ze wzgl?du na ograniczenia wynikaj?ce z rodzaju i ustawie? monitora.

3. Ukazane na zdj?ciach w Sklepie elementy dekoracyjne nie wchodz? w sk?ad Towarów i nie s? wliczone w ich cen?.

4. Wszystkie Ceny podawane w na stronach internetowych s? wyra??one w z?otych polskich (PLN) i zawieraj? podatek VAT. Podane Ceny nie obejmuj? Kosztów dostawy.

5. Wszystkie Ceny podawane w Sklepie s? wi????ce wy??cznie przy z?o??eniu Zamówienia przez stron? internetow?.

6. Zmiany Cen Towarów w Sklepie  nie odnosz? skutku wzgl?dem Zamówie? z?o??onych przed dokonaniem tych zmian.

 

V. Us?ugi

1. Sprzedawca umo??liwia za po?rednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezp?atnych Us?ug polegaj?cych na:

a. przegl?daniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c. udost?pnianiu interaktywnego formularza umo??liwiaj?cego Klientom z?o??enie Zamówienia w Sklepie,
d. ?wiadczeniu us?ugi Newsletter,

2. Wskazane w pkt. 1 Us?ugi ?wiadczone s? przez Sprzedawc? 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na przegl?daniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? zamkni?cia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b. o ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? przes?ania przez Klienta ???dania usuni?cia Konta lub skorzystania z przycisku „Usu? Konto”,
c. o ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na udost?pnianiu interaktywnego formularza umo??liwiaj?cego Klientom z?o??enie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? z?o??enia Zamówienia,
d. o ?wiadczenie us?ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? przes?ania przez Klienta ???dania usuni?cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania si? za pomoc? linku znajduj?cego si? w tre?ci wiadomo?ci wys?anej w ramach us?ugi Newsletter,

4. Us?uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dost?pna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nast?puje poprzez wype?nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost?pnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyra??enie zgody na tre?? Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi?zkowe.
6. Klient ma mo??liwo?? otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomo?ci przesy?anych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (us?uga Newsletter). W tym celu nale??y poda? prawid?owy adres poczty elektronicznej lub aktywowa? odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w ka??dym czasie mo??e odwo?a? zgod? na przesy?anie informacji handlowych. Newsletter jest przesy?any przez Sprzedawc? wy??cznie do Klienta, który dokona? subskrypcji.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie? niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni?cia narusze? z wyznaczeniem stosownego terminu mo??e rozwi?za? umow? o ?wiadczenie Us?ug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki ka??dorazowo zostan? podane na stronach internetowych Sklepu.
9. Promocje w Sklepie nie podlegaj? ??czeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzeda??y

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególno?ci ich opisy, parametry techniczne i u??ytkowe oraz ceny, stanowi? zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary dost?pne w Sklepie s? fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta?y legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem z?o??enia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Warunkiem z?o??enia Zamówienia za po?rednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Za po?rednictwem formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mog? by? sk?adane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
6. Z?o??enie Zamówienia mo??e nast?pi? poprzez:

a. wype?nienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmuj?cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególno?ci: imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomoc? Konta Klienta),
c. z?o??enie Zamówienia poprzez przes?anie wiadomo?ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawc? na stronie internetowej Sklepu, obejmuj?cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególno?ci: imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazw? Towaru i jego ilo??, form? dostawy i sposób p?atno?ci.

7. W celu zawarcia Umowy sprzeda??y za po?rednictwem Sklepu Internetowego i udost?pnionego w nim formularza Zamówienia nale??y, dokona? wyboru towarów, podejmuj?c kolejne czynno?ci techniczne w oparciu o wy?wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost?pne na stronie.
8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
9. Po podaniu przez Klienta korzystaj?cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb?dnych danych, wy?wietlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie z?o??onego Zamówienia. Podsumowanie z?o??onego Zamówienia b?dzie zawiera? informacje dotycz?ce:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz ??cznej ceny zamawianych produktów lub us?ug wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (je?li wyst?puj?),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawc?,
d. wybranej metody i terminu p?atno?ci,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta,
h. danych do faktury.

10. W celu wys?ania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre?ci Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania si? z „Pouczeniem o odst?pieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi?zkowe oraz naci?ni?cie przycisku „Zamówienie z obowi?zkiem zap?aty”.
11. Wys?anie przez Klienta Zamówienia stanowi z?o??enie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzeda??y Towarów b?d?cych przedmiotem Zamówienia.
12. Po z?o??eniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomo?? e-mail potwierdzaj?c? wp?yni?cia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawieraj?c? ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
13. Nast?pnie Sprzedawca przesy?a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie z?o??enia przez Klienta Zamówienia, które stanowi o?wiadczenie Sprzedawcy o przyj?ciu oferty, o której mowa w pkt. 11 powy??ej i z chwil? jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzeda??y.
14. Klienci sk?adaj?cy Zamówienia w Sklepie poprzez przes?anie wiadomo?ci elektronicznej w celu z?o??enia Zamówienia powinni:

 a. poda? w tre?ci wiadomo?ci elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazw? Towaru spo?ród Towarów znajduj?cych si? na stronie internetowej Sklepu i jego ilo??,
b. wskaza? sposób dostawy i form? p?atno?ci spo?ród sposobów dostawy i p?atno?ci podanych na stronie internetowej Sklepu,
c. poda? dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególno?ci: imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. 

15. Informacja na temat ca?kowitej warto?ci Zamówienia podawana jest ka??dorazowo przez Sprzedawc? poprzez poinformowanie w drodze wiadomo?ci elektronicznej wraz z informacj?, ??e zawarcie przez Klienta Umowy sprzeda??y poci?ga za sob? obowi?zek zap?aty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów b?d?cych konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca ka??dorazowo po z?o??eniu Zamówienia za po?rednictwem poczty elektronicznej przesy?a Klientowi potwierdzenie warunków z?o??onego Zamówienia, które b?dzie zawiera? informacje dotycz?ce:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz ??cznej ceny zamawianych produktów lub us?ug wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (je?li wyst?puj?),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawc?,
d. wybranej metody i terminu p?atno?ci,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta,
h. danych do faktury,
i. regulaminu,
j. pouczenie o prawie odst?pienia od umowy wraz z jego wzorem.

16. Umowa zostaje zawarta z chwil? przes?ania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przes?anych przez Sprzedawc?) wiadomo?ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje tre?? przes?anego Zamówienia i wyra??a zgod? na jego realizacj? oraz akceptuje tre?? Regulaminu i potwierdza zapoznanie si? z pouczeniem o odst?pieniu od umowy.
17. Po zawarciu umowy sprzeda??y, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesy?aj?c je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
18. Umowa sprzeda??y zawierana jest w j?zyku polskim, o tre?ci zgodnej z Regulaminem.

 

VII. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej i odbywa si? na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk?adania Zamówienia.
2. Klient, z zastrze??eniem pkt.3, mo??e wybra? nast?puj?ce formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za po?rednictwem firmy kurierskiej,
b. za po?rednictwem firmy spedycyjnej,
c. transport w?asny Sprzedawcy,
d. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. W przypadku dostawy Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej albo w przypadku dostawy niewielkich Towarów, Klient mo??e wybra? jako form? dostawy zamówionych Towarów dostaw? za po?rednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy. W przypadku dostawy du??ych Towarów Klient mo??e wybra? jako form? dostawy zamówionych Towarów dostaw? za po?rednictwem firmy spedycyjnej lub transport w?asny Sprzedawcy. Sprzedawca ka??dorazowo na stronie internetowej Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta, jakie formy dostawy s? dost?pne dla danego Towaru.
4. W przypadku dostawy za po?rednictwem firmy spedycyjnej Towar zostanie dostarczony pod wskazany w Zamówieniu adres, bez mo??liwo?ci wniesienia Towaru przez pracownika firmy spedycyjnej.
5. Sprzedawca zobowi?zuje si? zrealizowa? Zamówienie w terminie 30-40 Dni roboczych, liczonych od dnia wp?yni?cia przedp?aty w wysoko?ci 20% warto?ci Zamówienia.
6. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 3.
7. Sprzedawca, zgodnie z wol? Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo faktur? VAT obejmuj?c? dostarczane Towary.
8. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególno?ci art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Ceny i metody p?atno?ci

1. Ceny Towarów podawane s? w z?otych polskich i zawieraj? wszystkie sk?adniki, w tym podatek VAT, c?a oraz wszelkie inne sk?adniki.
2. Realizacja Zamówienia ka??dorazowo wymaga dokonania przedp?aty w wysoko?ci 20% warto?ci Zamówienia.
3. Klient mo??e wybra? nast?puj?ce metody p?atno?ci:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpocz?ta zostanie po przes?aniu Klientowi przez Sprzedawc? potwierdzenia przyj?cia Zamówienia oraz dokonaniu przez Klienta przedp?aty w wysoko?ci 20% warto?ci Zamówienia, za? wysy?ka dokonana zostanie niezw?ocznie po wp?yni?ciu ?rodków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b. gotówk? przy odbiorze osobistym - p?atno?? w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezw?ocznie po przes?aniu Klientowi przez Sprzedawc? potwierdzenia przyj?cia Zamówienia oraz dokonaniu przez Klienta przedp?aty w wysoko?ci 20% warto?ci Zamówienia, za? Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
c. gotówk? za pobraniem, p?atno?? dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysy?ka zostanie rozpocz?ta po przes?aniu Klientowi przez Sprzedawc? potwierdzenia przyj?cia Zamówienia oraz dokonaniu przez Klienta przedp?aty w wysoko?ci 20% warto?ci Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

4. P?atno?? gotówk? za pobraniem nie jest mo??liwa w przypadku, gdy Towar jest dostarczany za po?rednictwem firmy spedycyjnej.
5. Klient wybieraj?c przelew bankowy jako metod? p?atno?ci, jest zobowi?zany dokona? p?atno?ci za Zamówienie w dniu poprzedzaj?cym ustalony termin dostawy. W przypadku braku p?atno?ci przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni?cia narusze? z wyznaczeniem stosownego terminu mo??e odst?pi? od umowy sprzeda??y na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

IX. Uprawnienie do odst?pienia od umowy

1. Klient b?d?cy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego mo??e od niej odst?pi? bez podania przyczyny poprzez z?o??enie stosownego o?wiadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem.
2. Klient mo??e sformu?owa? o?wiadczenie samodzielnie b?d?? skorzysta? ze wzoru o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy, który stanowi Za??cznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy si? od dnia, w którym nast?pi?o dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o ?wiadczenie Us?ug od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwil? otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy przez konsumenta prze?le na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.
5. Prawo do odst?pienia od umowy przez konsumenta jest wy??czone w przypadku:

a. ?wiadczenia us?ug, je??eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra??n? zgod? konsumenta, który zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ??e po spe?nieniu ?wiadczenia przez Sprzedawc? utraci prawo odst?pienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zale??y od waha? na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;
c. umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u???cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia s? Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
e. umowy, w której konsument wyra??nie ???da?, aby Sprzedawca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je??eli Sprzedawca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni?? te, których wykonania konsument ???da?, lub dostarcza Towary inne ni?? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub Towarów;
f. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

6. W przypadku odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, umowa jest uwa??ana za niezawart?. To, co strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ??e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du, a w szczególno?ci stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie pó??niej ni?? w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale??y zwróci? na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezw?ocznie, jednak nie pó??niej ni?? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia konsumenta o odst?pieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u??yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u??y? konsument, chyba, ??e konsument wyrazi zgod? na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie b?dzie si? wi?za? dla konsumenta z ??adnym kosztem. Sprzedawca mo??e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes?ania, w zale??no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej, chyba ??e Sprzedawca zaproponowa?, ??e sam odbierze rzecz od Klienta.
8. Je??eli konsument wybra? sposób dostarczenia Towaru inny ni?? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpo?redni koszt zwrotu Towaru, chyba ??e Sprzedawca zgodzi? si? je ponie??.

 

 X. Reklamacje dotycz?ce Towarów z tytu?u r?kojmi

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym równie?? Klienta b?d?cego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytu?u r?kojmi za wady na zasadach okre?lonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikaj?ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale??y kierowa? na adres Dller Tomasz Wo??niak, ul. Lotnicza 90, 26-001 Mas?ów Pierwszy, kontakt@dller.com
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes?a? lub dostarczy? reklamowany Towar, je??eli jest to mo??liwe do??czaj?c do niego dowód zakupu. Towar nale??y dostarczy? lub przes?a? na adres wskazany w pkt. 2 powy??ej.
4. Sprzedawca zobowi?zuje si? do rozpatrzenia ka??dej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe?nienia w niezb?dnym zakresie niezw?ocznie, nie pó??niej jednak ni?? w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesy?ki.

 

XI. Reklamacje w zakresie ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?

1. Klient mo??e zg?asza? Sprzedawcy reklamacje w zwi?zku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Us?ug. Reklamacje mo??na zg?asza? pisemnie na adres: Dller Tomasz Wo??niak, ul. Lotnicza 90, 26-001 Mas?ów Pierwszy, na adres poczty elektronicznej: kontakt@dller.com.
2. W reklamacji Klient powinien poda? swoje imi? i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia?ego problemu.
3. Sprzedawca zobowi?zuje si? do rozpatrzenia ka??dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by?o mo??liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe?nienia w niezb?dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XII. Gwarancje

1. Towary mog? posiada? gwarancj? producenta, Sprzedawcy lub importera.
2. W wypadku Towarów obj?tych gwarancj?, informacja dotycz?ca istnienia i tre?ci gwarancji oraz czasu na jaki zosta?a udzielona jest ka??dorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 

XIII. Pozas?dowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze?

1. Klient b?d?cy konsumentem posiada m.in. nast?puj?ce mo??liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?:

a. jest uprawniony do zwrócenia si? do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni?cie sporu wynik?ego z zawartej Umowy Sprzeda??y.
b. jest uprawniony do zwrócenia si? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz?cie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako?czenia sporu mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?.
c. mo??e uzyska? bezp?atn? pomoc w sprawie rozstrzygni?cia sporu mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?, korzystaj?c tak??e z bezp?atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo?ecznej, do której zada? statutowych nale??y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s? pod przez Federacj? Konsumentów pod bezp?atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

IV. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityk? Prywatno?ci, która stanowi Za??cznik nr 2 do Regulaminu.

 

XV. Postanowienia ko?cowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta?ych pomi?dzy Sprzedawc? a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s?dom w?a?ciwym zgodnie z postanowieniami w?a?ciwych przepisów Kodeksu Post?powania Cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta?ych pomi?dzy Sprzedawc? a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne w?a?ciwe przepisy prawa polskiego.
4. Tre?? niniejszego Regulaminu mo??e ulec zmianie. O wszelkich zmianach ka??dy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g?ównej Sklepu zawieraj?cej zestawienie zmian i termin ich wej?cia w ??ycie. Klienci posiadaj?cy Konto Klienta zostan? dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wej?cia w ??ycie zmian nie b?dzie krótszy ni?? 14 dni od dnia ich og?oszenia. W razie, gdy Klient posiadaj?cy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tre?ci Regulaminu obowi?zany jest zawiadomi? o tym fakcie Sprzedawc? w ci?gu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwi?zaniem umowy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, i??:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma TOMASZ WO?NIAK "DLLER”, woj. ?WI?TOKRZYSKIE, pow. kielecki, gm. Mas?ów, miejsc. Mas?ów Pierwszy, ul. Lotnicza, nr 90, 26¬001, poczta Mas?ów Pierwszy

2. Administrator nie ma obowi?zku wyznacza? Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji obowi?zków prawnych ci????cych na Administratorze.
4. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji ww. celu
z uwzgl?dnieniem okresów przechowywania okre?lonych w przepisach odr?bnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstaw? prawn? przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporz?dzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych b?d? podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzaj? dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotycz? ma prawo do:
- dost?pu do tre?ci swoich danych oraz mo??liwo?ci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a tak??e - w przypadkach przewidzianych prawem – prawo
do usuni?cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa?stwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si? z naruszeniem przepisów powy??szego rozporz?dzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, i?? w zwi?zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które si? opieraj? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporz?dzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 


Szczeg???y promocji Dller - kwiecie? 2016 0.28 MB Szczeg???y promocji Dller - kwiecie? 2016
 

Regulamin Sklepu www.dller.pl 0.36 MB Regulamin Sklepu www.dller.pl
 

Pouczenie o odst?pieniu od umowy sprzeda??y 0.22 MB Pouczenie o odst?pieniu od umowy sprzeda??y
 

Za??cznik nr 1. 0.01 MB Za??cznik nr 1.
 

Za??cznik nr 2. Polityka prywatno?ci 0.25 MB Za??cznik nr 2. Polityka prywatno?ci