Institute Of Design Kielce

IDK to instytucja, której celem dzia?ania jest promocja designu i nowatorskich przedsi?wzi?? z nim zwi?zanych. Stanowi platform? wspó?pracy ró??nych ?rodowisk, w których kr?gu zainteresowa? jest wzornictwo – ekspertów i twórców designu, instytucje edukacyjne i projektowe, a tak??e przedstawicieli biznesu.

Institute of Design Kielce rozwija swoj? dzia?alno?? na czterech p?aszczyznach: produkcja, edukacja, ekspozycja i informacja. Baz? dla realizacji dzia?a? stanowi? innowacyjne i nowatorskie pracownie z bogato wyposa??onym zapleczem technicznym, umo??liwiaj?cym wykorzystanie nowoczesnych technologii do celów projektowych, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu pracy. Ka??da z pracowni przygotowana jest równie?? do pe?nienia funkcji dydaktycznych, takich jak organizacja warsztatów oraz prowadzenie specjalistycznych szkole?.