O firmie

Firma DLLER istnieje na rynku od 1996 roku. Od samego pocz?tku postawi?a sobie za cel projektowanie mebli i aran??owanie wn?trz nawi?zuj?cych do najlepszych wzorów, które wprowadz?j? sztuk? do domów Klientów i nadadz? im niezwyk?y, elegancki i harmonijny charakter. Wyrafinowany styl DLLER narodzi? si? i przez lata dynamicznie rozwija? dzi?ki wspó?pracy z najlepszymi zagranicznymi projektantami i pracy dla wielu znacz?cych firm w zachodniej Europie.

 

Oferta DLLER skierowana jest przede wszytskim do Klientów wymagaj?cych, ceni?cych sobie klasyczny styl ??ycia i perfekcyjn? jako?? wykonania. Klientów przywi?zuj?cych du??? wag? do tradycji i dziedzictwa kulturowego; potrafi?cych delektowa? si? wspania?? sztuk? i zachwyca? si? ol?niewaj?c? muzyk?; rozkoszuj?cych si? wykwintnymi potrawami i otaczaj?cych si? wysmakowanym designem. Pomagamy naszym Klientom kreowa? swój indywidualny, klasyczny styl i tworzy? wymarzon? przestrze? do ??ycia.

 

Meble DLLER wykonane s? w znacznej mierze z litego drewna najlepszego gatunku, które ma decyduj?ce znaczenie dla ich jako?ci, wytrzyma?o?ci i trwa?o?ci. Równie drobiazgowo dobieramy tak??e wszystkie pozosta?e materia?y i dodatki, tak wa??ne dla ostatecznego efektu. Na niepowtarzalno?? mebli DLLER sk?adaj? si? najlepsze wzory ?wiatowego designu, szczególna dba?o?? o funkcjonalno?? i jako?? wykonania, a tak??e bogate i zró??nicowane wzornictwo.

 

Dzisiaj firma DLLER jest czo?owym polskim producentem i jednym z najwi?kszych polskich eksporterów wysokiej jako?ci klasycznych mebli. W ci?gu swojej d?ugoletniej dzia?alno?ci marka DLLER sta?a si? rozpoznawalnym znakiem b?d?cym po??czeniem niepowtarzalnego designu z najwy??sz? jako?ci? wykonania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z naszymi kolekcjami na stronie internetowej oraz do odwiedzenia naszych firmowych salonów meblowych oraz partnerskich punktów sprzeda??y, w których b?dziecie Pa?stwo mogli osobi?cie oceni? jako?? naszych mebli. Liste wszystkich salonów znajdziecie Pa?stwo w zak?adce Kontakt.