PROJEKTANCI

Institute Of Design Kielce
Institute Of Design Kielce IDK to instytucja której celem dzia?ania jest promocja designu poprzez wspó?prac? z uczelniami wy??szymi i instytucjami o mi?dzynarodowym zasi?gu. Stanowi platform? wspó?pracy ró??nych ?rodowisk, w których kr?gu zainteresowa? jest wzornictwo – ekspertów i twórców designu, instytucje edukacyjne i projektowe, a tak??e przedstawicieli biznesu.
Wayne Maxwell
Wayne Maxwell „Wayne Maxwell jest jedn? z tych osób, które o?mielaj? si? by? inne i demonstruj? swój punkt widzenia w unikalny sposób. Nie pod???a za t?umem, nie akceptuje konformizmu, jest indywidualist?.” Zanim wyjecha? do Londynu by zanurzy? si? w ?wiecie designu i podró??y, studiowa? architektur? wn?trz w Durbanie. Teraz, wraz z ??on? i dwójk? dzieci, osiad? w malowniczym Cotswolds. Wayne ma ponad 20 lat do?wiadczenia w projektowaniu wn?trz, mebli i sztuki u??ytkowej.
Piotr Kuchci?ski
Piotr Kuchci?ski Architekt. Po uko?czeniu z wyró??nieniem studiów IAPP Politechniki Pozna?skiej wspó?pracowa? z jednym z pozna?skich biur architektonicznych, przygotowuj?c projekty urbanistyczne, koncepcje osiedli mieszkaniowych oraz budynków u??yteczno?ci publicznej. Indywidualnie projektuje domy jednorodzinne i wn?trza. Zajmowa? si? równie?? projektowaniem graficznym oraz ilustracj? ksi???kow?.