KLAUZULA INFORMACYJNA

     Na podstawie art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, i??:

 

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma TOMASZ WO?ÜNIAK "DLLER”, woj. ?WI─?TOKRZYSKIE, pow. kielecki, gm. Mas?ów, miejsc. Mas?ów Pierwszy, ul. Lotnicza, nr 90, 26¬001, poczta Mas?ów Pierwszy

     2. Administrator nie ma obowi?zku wyznacza? Inspektora Ochrony Danych.

     3. Dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji obowi?zków prawnych ci????cych na Administratorze. 
     4. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji ww. celu z uwzgl?dnieniem okresów przechowywania okre?lonych w przepisach odr?bnych, w tym przepisów archiwalnych. 
     5. Podstaw? prawn? przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporz?dzenia. 
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych b?d? podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzaj? dane osobowe w imieniu Administratora. 
     7. Osoba, której dane dotycz? ma prawo do: 
        - dost?pu do tre?ci swoich danych oraz mo??liwo?ci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a tak??e - w przypadkach przewidzianych          prawem – prawo do usuni?cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa?stwa danych. 
        - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si? z naruszeniem przepisów powy??szego rozporz?dzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


     Ponadto informujemy, i?? w zwi?zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które si? opieraj? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych.