Sofa Oscar

projekt: Sits

SOFA - nie da si? jej niczym zast?pi?, jest niezb?dnym i nieodzownym elementem wyposa??enia ka??dego domu. Ró??norodno?? form, mnogo?? uk?adów, wzorów, kolorów i faktur ?wiadczy o tym, jak wa??ny jest to dla nas mebel.

 

OSCAR - atutem tego modelu jest absolutny komfort u??ytkowania i du??a mo??liwo?? aran??acyjnych kombinacji. Prostota meblowych korpusów zosta?a zrównowa??ona mo??liwo?ci? wykorzystania du??ej ilo?ci poduch. Poduszki dost?pne s? w trzech rozmiarach, a ich wyj?tkowe szycie stanowi znak rozpoznawczy kolekcji. Modu?y w rodzinie mebli OSCAR skonstruowano tak, ??e ka??dy z nich mo??e by? wykonany w innym kolorze lub z innego rodzaju tkaniny. Kolekcja SITS.

 

Dodatkowe informacje

Linia OSCAR oferuje sof? 3-osobow?, szeroki fotel oraz puf. Mo??emy skonfigurowa? idealny dla nas uk?ad z elementów luzem lub wybra? z 7 gotowych zestawów. Szeroki wybór tkanin obiciowych spo?ród pi?ciu grup cenowych. Wzornik dost?pny w salonie Dller.
Cena dotyczy sofy w wersji 3-osobowej i obiciu z grupy tkanin "I".

 

Dostosuj sof? do swoich potrzeb.

↓Sprawd?? wymiary i specyfikacj? w karcie katalogowej↓


Wymiary i specyfikacja sofy 0.64 MB Wymiary i specyfikacja sofy