Tytu? projektu: Ô??Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwi?zaniach w produkcji mebliÔ?Ł

Projekt

 

CEL PROJEKTU

     Wprowadzenie na rynek nowego produktu w oparciu o produkcj? mebli z zastosowaniem zintegrowanego systemu pomiaru pomieszcze?, wizualizacji 3D i wykonywania produktu finalnego o wysokiej jako?ci i indywidualnym charakterze.

 

PLANOWANE EFEKTY:

     Realizacja projektu to przede wszystkim wprowadzenie na rynek innowacyjno?ci produktowej, polegaj?cej na wykonywaniu mebli pod zabudow? w sposób kompleksowy. Innowacja procesowa b?dzie wynikiem zastosowania najnowszych technologii do produkcji mebli pod zabudow? Wykorzystanie innowacyjnej technologii pozwoli na wykonywanie ró??norodnych form przy jednoczesnym zmniejszeniu zu??ycia materia?ów. W ramach realizowanego projektu zastosowany zostanie zintegrowany system pomiaru pomieszczenia wraz z transferem danych na obrabiark? CNC i ko?cowym wykonaniem mebli. Sprz?t nie tylko pozwoli zaoszcz?dzi? czas wykonywania poszczególnych zamówie? co prze?o??y si? na wzrost realizowanych zlece?, ale tak??e na zmniejszenie zu??ycia materia?ów.

 

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0493/16
Warto?? projektu: 854 528,53 z?
Warto?? przyznanego dofinansowania UE: 555 790,91 z?